نشست سالیانة مجمع خیّرین بهداشت و سلامت استان اصفهان