همایش سراسری مدیران عامل مجمع خیرین سلامت کشور؛ 1393/8/29