همایش وقف و تمدن اسلامی؛ هتل عباسی اصفهان 1387/8/22