کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف طرح توسعه دانشگاه اصفهان؛ 1387/9/23

کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23
کلنگ زنی دانشکده پردیس معارف؛ 1387/9/23