خط‌مشی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

اشاعۀ فرهنگ غنی اسلام و معارف بزرگان دين و تسهيل در دستيابی به منابع موثق و متون اصلی دين و تسريع در امر جست‌وجو و پژوهش در دريای بیكران علوم نجات‌بخش اسلامی و بهره‌گيری از فناوری اطلاعات و امكانات رايانه‌ای برای ارائۀ معارف درخشان اهل‌بيت(ع) به جهانيان، از اهداف مشخص این مؤسسه شمرده می‌شود.
نقش هيئت‌امنای مؤسسه هم با رويكردی مبتنی بر تدوين سياست‌های كلی و نظارت بر برنامه‌های ورودی به شبكۀ اينترنت و دردست‌اقدام تعريف شده است. مديرعامل مؤسسه، مجری مصوبه‌های هيئت‌امناست. افزون بر آن، مديرعامل واحدهای زیر را نیز تحت مديريت خود دارد:
الف) واحد مديريت علمی‌پژوهشی؛ شورای علمی‌ ـ پژوهشی را به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای پوشش می‌دهد.
ب) واحد مديريت انفورماتيک؛ از خدمات و همكاری شورای انفورماتيک بهره می‌جويد.
ج) واحد مديريت پشتيبانی؛ بخش‌های مالی، اداری و فنی را مديريت می‌كند.
د) واحد مدیریت روابط عمومی؛ تمام ارتباطات داخلی، خارجی و علمی را نظارت و مدیریت می‌کند.