عضو هیئت امناء و مدیر انجمن خیریه ایثار ماندگار اصفهان

انجمن خیریۀ «ایثار ماندگار»، ویژۀ فرهنگ‌سازی دربارة پیوند اعضا و تجلیل و تکریم از خانواده‌های اهداکنندۀ عضو است. این انجمن به مرحلۀ ثبت نرسید؛ اما تاکنون دو جشنواره برگزار کرده و از خانواده‌های اهداکنندۀ عضو تجلیل به‌عمل آورده است.