برگزاری یک دوره دوساله آموزشی با عنوان «علت ها و حکمت ها در قرآن کریم»