همکاری در برگزاری بزرگداشت و معرفی شخصیت آیت الله شهید سید حسن مدرس