همکاری در برگزاری جلسه ویژه تقدیر از نخبگان جوان با همکاری بنياد ملي نخبگان جوان