همکاری در برگزاری سومین همایش چهره های ماندگار خیرین کتابخانه ساز