همکاری در برگزاری مراسم تقدیر از شعراء و ادباء روحانی با همکاری حوزه علمیه اصفهان