همکاری در برگزاری مراسم تقدیر از 500 استاد و حافظ قرآن کریم