همکاری در برگزاری چندین دوره مراسم عمامه گزاری طلاب حوزه علمیه اصفهان