همکاری در برگزاری یادواره حکیم بیدآبادی (حیات دوباره)