اهداء نشان خادم قرآن و عترت در بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

اهداء نشان خادم قرآن و عترت در بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور؛ دانشگاه پیام نور اصفهان