اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان

اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان