بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور؛ دانشگاه پیام نور اصفهان