سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان

سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه اصفهان