همایش تجلیل از همیاران و خادمین قرآنی

همایش تجلیل از همیاران و خادمین قرآنی؛ مؤسسه مهد قرآن کریم اصفهان