آقای حاج مرتضی اشتری

لوح تقدیر اهدایی به
آقای حاج مرتضی اشتری
 
به پاس 
 

تاریخ اهداء: 1387

مراسم اهداء لوح تقدیر: ضریح نور

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها