آیت الله حاج سید کمال فقیه ایمانی

لوح تقدیر اهدایی به
آیت الله حاج سید کمال فقیه ایمانی
بنیانگذاری مؤسسه تحقیقات علمی امیرالمؤمنین و استاد حوزه علمیه
به پاس 
 

تاریخ اهداء: 1393/09/19

مراسم اهداء لوح تقدیر: نکوداشت آیت الله حاج سید کمال فیه ایمانی