تبریک انتصاب دکتر حسینعلی شهریاری؛ دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور؛ 1396/04/27