تبریک انتصاب دکتر رسول زرگرپور؛ استاندار اصفهان؛ 1392/07/06

دکتر رسول زرگرپور؛ استاندار اصفهان