تبریک انتصاب دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار شهر قم