تبریک انتصاب دکتر سید عباس صالحی؛ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1392/07/20

تبریک انتصاب دکتر سید عباس صالحی؛ معاون وزیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1392/07/20