افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ 1397/07/23

افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ سرود جمهوری اسلامی
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ سخنرانی رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ مدعوین جشنواره
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ سخنرانی دبیر جشنواره
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ سخنرانی دکتر علیرضا یوسفی
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ سخنرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ تقدیر از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ تقدیر از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ تقدیر از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ تقدیر از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان