بازدید آیت الله شیخ احمد جنتی از موسسه اهل البیت؛ 1387/08/23

بازدید آیت الله شیخ احمد جنتی از موسسه اهل البیت؛ 1387/08/23