بازدید آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی از موسسه اهل البیت؛ 1387/10/24

بازدید آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی از موسسه اهل البیت؛ 1387/10/24
بازدید آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی از موسسه اهل البیت؛ 1387/10/24
بازدید آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی از موسسه اهل البیت؛ 1387/10/24