بازدید حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی از موسسه اهل البیت؛ 1392/06/13

بازدید حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی از موسسه اهل البیت؛ 1392/06/13
بازدید حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی از موسسه اهل البیت؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید بنی هاشمی با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13