بازدید دکتر سید محمد باقر کتابی از موسسه اهل البیت؛ 1385/04/13