بازدید محمد جمال طحان از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18

بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر مرکز اطلاع رسانی حلب و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر مرکز اطلاع رسانی حلب و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر مرکز اطلاع رسانی حلب و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر مرکز اطلاع رسانی حلب و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر مرکز اطلاع رسانی حلب و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18