بازدید مدیرعامل موسسه اهل البیت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه؛ 1392/12/01

بازدید مدیرعامل موسسه اهل البیت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه؛ 1392/12/01
بازدید مدیرعامل موسسه اهل البیت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه؛ 1392/12/01
بازدید مدیرعامل موسسه اهل البیت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه؛ 1392/12/01
بازدید مدیرعامل موسسه اهل البیت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه؛ 1392/12/01
بازدید مدیرعامل موسسه اهل البیت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه؛ 1392/12/01