بازدید موسسه احسن الحدیث از موسسه اهل البیت؛ 1391/10/16