بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از موسسه اهل البیت؛ 1396/05/14

بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت
بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت
بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت
بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت
بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت
بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت
بازدید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری از موسسه اهل البیت