دوره آموزش و توان افزایی قرآنی با حضور مدیران و مربیان موسسات قرآنی کشور عراق؛ 1397/04/07