دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت

دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت