دیدار آیة الله نجم الدین طبسی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/06

بازدید آیة الله نجم الدین طبسی استاد و محقق برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیة الله نجم الدین طبسی استاد و محقق برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیة الله نجم الدین طبسی استاد و محقق برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیة الله نجم الدین طبسی استاد و محقق برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیة الله نجم الدین طبسی استاد و محقق برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6