دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13

جلسه بنیاد امامت (شعبه اصفهان) با حضور شخصیت های فعال در حوزه علوم اسلامی در اصفهان با محوریت آیت الله آقای حاج سیدعلی میلانی
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13
دیدار آیت الله آقای حاج سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13