دیدار آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت

دیدار آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت