دیدار آیت الله زاده معظم حجت الاسلام ناصری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21

دیدار آیت الله زاده معظم حجت الاسلام ناصری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
دیدار آیت الله زاده معظم حجت الاسلام ناصری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
دیدار آیت الله زاده معظم حجت الاسلام ناصری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
دیدار آیت الله زاده معظم حجت الاسلام ناصری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
دیدار آیت الله زاده معظم حجت الاسلام ناصری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21