دیدار استاد فرشچیان به اتفاق حاج سیدحسین رضازاده از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)؛ 1396/06/27

بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید استاد فرشچیان از خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)