دیدار اصحاب فرهنگ، هنر و قرآن استان با استاندار اصفهان، 1395/5/7

 دیدار اصحاب فرهنگ، هنر و قرآن استان با استاندار اصفهان، 1395/05/07
 دیدار اصحاب فرهنگ، هنر و قرآن استان با استاندار اصفهان، 1395/05/07
 دیدار اصحاب فرهنگ، هنر و قرآن استان با استاندار اصفهان، 1395/05/07