دیدار اعضای اتاق بازرگانی کویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/11/27

دیدار اعضای اتاق بازرگانی کویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/11/27
دیدار اعضای اتاق بازرگانی کویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/11/27
دیدار اعضای اتاق بازرگانی کویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/11/27