دیدار بهمن دری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10

دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10