دیدار حاج غلامرضا سازگار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت