دیدار حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/12/20

بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20
بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20
بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20
بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20
بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20
بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20
بازدید حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از مؤسسه اهل البیت 1393/12/20