دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10

دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10
دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10
دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10
دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10
دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10
دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/06/10