دیدار دکتر اسحاق صلاحی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/09/20