دیدار دکتر حسن نجفی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30

دیدار دکتر حسن نجفی معاون IT سازمان صدا و سیما با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30
دیدار دکتر حسن نجفی معاون IT سازمان صدا و سیما با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30
دیدار دکتر حسن نجفی معاون IT سازمان صدا و سیما با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30