دیدار دکتر سیدمصطفی صالحی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ مردادماه 1395

دیدار مدیرعامل و معاونین؛ دکتر سیدمصطفی صالحی؛ مدیرعامل گروه مهندسین مشاور زمین ساخت
دیدار مدیرعامل و معاونین؛ دکتر سیدمصطفی صالحی؛ مدیرعامل گروه مهندسین مشاور زمین ساخت
دیدار مدیرعامل و معاونین؛ دکتر سیدمصطفی صالحی؛ مدیرعامل گروه مهندسین مشاور زمین ساخت
دیدار مدیرعامل و معاونین؛ دکتر سیدمصطفی صالحی؛ مدیرعامل گروه مهندسین مشاور زمین ساخت
دیدار مدیرعامل و معاونین؛ دکتر سیدمصطفی صالحی؛ مدیرعامل گروه مهندسین مشاور زمین ساخت
دیدار مدیرعامل و معاونین؛ دکتر سیدمصطفی صالحی؛ مدیرعامل گروه مهندسین مشاور زمین ساخت